Terms and Conditions

Door u toegang te verschaffen tot Comfort2Go.eu, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Comfort2Go.eu zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Handelingsbevoegdheid en geldigheid overeenkomst
Comfort2Go.eu is afdeling van Satalys bvba. Onderhavige voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds Satalys bvba, BE 0839.980.804 met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, België, hier verder genoemd Comfort2Go, en anderzijds eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de site Comfort2Go.eu, hier verder genoemd de Gebruiker.

Deze voorwaarden zijn exclusief voor de Gebruiker.

De Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten op de site, bevestigt daarbij handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de site. Het raadplegen van de site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens (zie verder) onverkort van kracht blijven.

De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de Gebruiker en Satalys bvba, waarvan Comfort2Go een afdeling is, wanneer Comfort2Go de bevestiging ontvangt van de door de Gebruiker geplaatste bestelling op zijn website.
Comfort2Go kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld in het geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Artikel 2: Bestelling
De online bestelling kan pas worden verwerkt als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd.
De bestelling is slechts definitief na betaling.
Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen en de beschrijving van het te koop aangeboden product.
Alle producten die door Comfort2Go aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de Comfort2Go website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief btw.
Comfort2Go kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.

Comfort2Go verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken, zolang de voorraad strekt.

Binnen de 24 uur nadat Comfort2Go de bestelling heeft ontvangen, stuurt Comfort2Go de Gebruiker een e-mail ter bevestiging op het e-mailadres dat de Gebruiker heeft opgegeven.

Comfort2Go doet zijn best opdat alle door de Gebruiker bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeert Comfort2Go de Gebruiker zo snel mogelijk en kan de Gebruiker beslissen om
- zijn of haar bestelling te annuleren of
- een vervangartikel te kiezen dat qua kwaliteit en prijs evenwaardig is.

Comfort2Go biedt zijn producten aan op zijn website volgens beschikbaarheid van zijn leveranciers.
Comfort2Go kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Artikel 3: Levering
De plaats van levering is deze die de Gebruiker aangaf bij zijn of haar bestelling.
De Gebruiker kan zijn/haar bestelling ofwel aan huis ofwel op het adres van een derde laten leveren.

Artikel 4: Retourzendingen
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet (via de link “Terugzending” onderaan de pagina’s).

Na goedkeuring van de terugzending zal Comfort2Go een verzenddocument opsturen naar de Gebruiker. Dit Document dient gehanteerd te worden om de goederen terug te zenden, binnen een aanvaardbare termijn na ontvangst van het label (5 werkdagen), Comfort2Go vermeld hierop het adres van de bestemmeling.

De bestelling wordt terugbetaald zodra het geretourneerde artikel door Comfort2Go in ontvangst werd genomen.

Elk leveringsprobleem (beschadiging of tekort aan artikelen) dient door de Gebruiker binnen de 48 uur na ontvangst van de bestelde artikelen gemeld te worden aan Comfort2Go.

Comfort2Go kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de Gebruiker beschadigd werden. Ook bevuilde of gebruikte artikelen kunnen niet worden teruggestuurd. De retourzending dient in de originele verpakking, met behoud van etiket, teruggestuurd te worden. Bij overmatige retourzendingen behoudt Comfort2Go zich het recht om nieuwe bestellingen te weigeren.


Artikel 5: Prijzen en betalingswijzen
De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze worden apart aangerekend.

Comfort2Go houdt heeft het recht om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen.
Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop.

De producten blijven de eigendom van Comfort2Go tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Gebruiker. Comfort2Go houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een gebruiker/klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is.

De aankopen kunnen ofwel met overschrijving betaald worden ofwel online met Paypal. De bankrekening van de Gebruiker wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Gebruiker haar akkoord gegeven heeft aan Comfort2Go. In geval de bank van de Gebruiker de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.
Comfort2Go werkt op basis van integrale voorafbetaling.

De Gebruiker garandeert dat hij of zij gewettigd is om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de kredietkaart of de PayPal-account, om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken.

Het ingeven van de confidentiële betalingsgegevens op de website van Comfort2Go is uiterst beveiligd.

Voor de afhandeling van de online betalingen werkt Comfort2Go samen met PayPal.
PayPal is specialist op het gebied van beveiligde online betalingen. Het beveiligingssysteem dat door PayPal gebruikt wordt is één van de meest betrouwbare en beveiligde ter wereld.

Comfort2Go heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van zijn Gebruikers.
Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Comfort2Go.

Dit is de reden waarom door Comfort2Go bij elke aankoop opnieuw de betalingsgegevens van de Gebruiker moeten gevraagd worden. De confidentiële betalingsgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn alleen toegankelijk voor het bedrijf PayPal.

PayPal voldoet aan de internationale PCI-DSS-standaarden (Payment Card Industry Data Security Standards) die zijn overgenomen door instanties die informatie over kaarthouders verzamelen, opslaan, verwerken of overdragen.

Artikel 6 : Handtekening en bewijs
Elke gebruiker van de site die nog geen klantnummer heeft, kan de inschrijvingsprocedure volgen waardoor hij vervolgens een klantnummer krijgt toegewezen.
In ieder geval geldt de uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Gebruiker als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs.
Die bekrachtiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de site.

De Gebruiker heeft gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet en dit zonder verdere gevolgen of verklaring.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Comfort2Go kan niet waarborgen dat Comfort2Go.eu ononderbroken of foutloos zal functioneren.

Comfort2Go geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van Comfort2Go, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via Comfort2Go.

Deze site wordt door Comfort2Go ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis. Comfort2Go legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld.

Comfort2Go zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Comfort2Go kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.

Comfort2Go garandeert dat de elementen, services en functies die ter beschikking van de gebruiker gesteld worden, indien ze gebruikt worden conform de gegeven aanwijzingen, conform zijn aan de algemene voorwaarden en dat de software en alle elementen die door Comfort2Go gebruikt worden de rechten van derden respecteren en in elk geval legaal gebruikt worden.

Comfort2Go heeft slechts één inspanningsverbintenis. Comfort2Go kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade bij de Gebruiker door het gebruik van de website. Comfort2Go is ook niet verantwoordelijk bij bedrog of grote fouten van de Gebruiker. Ook bij grove fouten of bedrog van de leveranciers, opdrachtgevers en in het algemeen van de onderaannemers of dienstagenten.

De Gebruiker verkrijgt ook geen schadevergoeding in onderstaande gevallen:

- verlies van koopjes of inkomsten door de werking of gebrek aan werking van de website;
- illegale binnendringing van derden op de web server;
- een virus op de web server of op de website;
- tijdelijke panne van het systeem
- onderbreking van de internetverbinding door een reden die niet te wijten is aan Comfort2Go

De Gebruiker aanvaardt dat de elementen/functies/ grafische charters op de website kunnen evolueren. Zo kunnen er bepaalde functies verwijderd of toegevoegd worden zonder een specifieke eis van de Gebruiker.

Zo heeft Comfort2Go ook het recht om inhoud toe te voegen of te schrappen van de website. Dus heeft Comfort2Go het recht om op om het even welk moment en voor om het even welke reden de website te wijzigen zonder de Gebruiker daarvan op voorhand op de hoogte te brengen.

Dit is het geval bij, bijvoorbeeld onderhoud van de website of belangrijke wijzigingen van de service of functies. Comfort2Go kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade door wijzigingen of tijdelijke onderbreking van de website, voor om het even welke reden.

De artikelen worden verzonden via de gebruikelijke postdiensten. Comfort2Go is dus niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de postdiensten, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De Gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de postdiensten.

Bovendien wordt bepaald dat de eigendom van de bestelde artikelen slechts wordt overgedragen op de Gebruiker eenmaal het totale bedrag van de factuur is betaald.

Alle aanbiedingen van Comfort2Go zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.

Comfort2Go behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

In zoverre de wet dit toestaat, wijst Comfort2Go elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Artikel 8: Bescherming van de privacy
Comfort2Go behoudt zich het recht om gegevens van de Gebruiker te verzamelen, meerbepaald indien deze laatste een bestelling plaatst. Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Comfort2Go.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien de Gebruiker niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van Comfort2Go.

Hiervoor kan de Gebruiker schrijven naar Comfort2Go, St-Elooisdreef 28 8500 KORTRIJK (maatschappelijke zetel) of via info@Comfort2Go.eu, met duidelijke vermelding van zijn/haar gegevens.

Bijkomende inlichtingen omtrent de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer tijdens verrichtingen met de computer kunnen worden verkregen bij het Openbaar Register (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel of via de website http://privacy.fgov.be)

Artikel 9: Intellectueel eigendom
Alle onderdelen van de site van Comfort2Go, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Comfort2Go.

De informatie, logo’s, afbeeldingen, merken, modellen, slogans, grafische charters en in het algemeen de advertenties en hun inhoud die de Gebruiker vindt op de website zijn beschermd door het recht van de intellectuele en/of industriële eigendom.

Behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door Comfort2Go, heeft de Gebruiker niet het recht om elementen van op de website te wijzigen, kopiëren, huren, verhuren, verkopen, distribueren of verwanten te produceren.

De Gebruiker wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nationale bepalingen betreffende de bescherming van de gegevens en de computerprogramma’s, en specifiek naar de wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van de gegevens en de wet van 30 juni 1994 betreffende de juridische bescherming van computerprogramma’s

Gebruikers die over een eigen website beschikken op het internet en die, voor persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van Comfort2Go, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan Comfort2Go.
In dat geval gaat het niet om een impliciete lidmaatschapsovereenkomst.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van Comfort2Go door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden.

In ieder geval moet elke link worden verwijderd op eenvoudig verzoek van Comfort2Go.

Artikel 10: Nietigheid
De nietigheid van één van de clausules van onderhavige voorwaarden door een wijziging van de wet of regelgeving of door een gerechtelijke uitspraak, tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de hierin vermelde algemene verkoopsvoorwaarden aan.

Artikel 11: Duur
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van Comfort2Go online aangeboden worden.

Artikel 12 : Bewijs
De geïnformatiseerde registers die in de bestanden van Comfort2Go of van zijn partners worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van de communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.

Artikel 13 : Behoud en archivering van transacties
De bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager.

Artikel 14: Diverse bepalingen
De door Comfort2Go verkochte artikelen komen overeen met de beschrijvingen en foto's van de site. Ondanks alle voorzorgen, kunnen er fouten in sluipen. Hiervoor kan Comfort2Go in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

Behoudens andersluidende contractuele of wettelijke bepalingen wordt een klacht naar aanleiding van een transactie tussen Comfort2Go en de Gebruiker één maand na levering als laattijdig beschouwd en dus niet meer behandeld.

Artikel 15 : Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid
Onderhavige voorwaarden zijn enkel onderworpen aan het Belgische recht. Bij geschillen is dan ook enkel het Belgische recht van toepassing.

Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zullen bevoegd zijn in geval van een geschil.

Artikel 16: Taal van de overeenkomst
Comfort2Go is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. De Gebruiker kan zijn of haar keuze maken bij zijn of haar eerste bezoek of door op de Comfort2Go homepage op een taal te klikken. De door de Gebruiker gekozen taal is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen de Gebruiker en Comfort2Go. Algemene Verkoopsvoorwaarden Comfort2Go.eu.